pilot

lučko peljarenje
obalno peljarenje
područje djelovanja
pravila
tarife
tarife - lučko peljarenje
tarife - obalno peljarenje
komunikacija
Tarife - lučko peljarenje
Naknada za lučko peljarenje na području Lučke kapetanije Rijeka i Lučke kapetanije Senj:
Grupe brodova u BT
Osnovna naknada (kn)
do 1000
588,29
1.001 - 2.000
756,37
2.001 - 3.000
882,43
3.001 - 4.000
1050,51
4.001 - 5.000
1176,57
5.001 - 10.000
1449,70
10.001 - 20.000
2416,17
20.001 - 30.000
3479,29
30.001 - 50.000
5798,82
50.001 - 70.000
6282,05
70.001 - 100.000
8118,33

Naknada A:
kod dolaska / odlaska brodova u / iz luke Rijeka, Opatija, 3. Maj, Martinšćica, Podbok, Goranin, Kraljevica, Mali Liošinj, Cres, Sršćica, Mlaka, Urinj, Bakar Ina, Peškera, Omišalj i Sepen primjenjuje se osnovna naknada.

Naknada B:
kod dolaska / odlaska brodova u / iz luka Pag, Senj Karlobag i druge luke na području lučkih kapetanija Rijeka i Senj, osnovna naknada se uvećava za 20%.

Dodatne naknade za lučko peljarenje I.
(primjenjuju se na osnovnu naknadu A i to u sljedećim slučajevima):

- kod peljarenja brodova (osim RO-RO putničkih brodova) prilikom mijenjanja veza u luci, koje se tretira kao jedno peljarenje, osnovna naknada A povećava se za 70%.
- u slučaju da je peljar prisiljen čekati na mjestu ugovorenom za pružanje usluge zbog kašnjenja broda u dolasku/odlasku, zbog neotkazivanja dolaska/odlaska broda, čekanja na dizanje sidra, nespremnosti instalacija ili veza samog broda, zbog kašnjenja vlasti u obavljanju carinskih i ostalih formalnosti, treba platiti naknadu u iznosu od 150 kuna za svaki sat čekanja.
- kod peljarenja broda namijenjenog prijevozu nafte ili naftnih derivata, prijevoz plina i kemikalija, naknada A povećava se za 20%, osim ako je prazan brod u posjedu "Svjedodžbe o degazaciji
tankova".

- kod peljarenja tankera koji posjeduju tankove odvojenog balasta, iste treba izuzimati iz ukupne tonaže broda, a prema podacima sa svjedođbe tankera.
- kod peljarenja RO-RO putničkih brodova naknada A se umanjuje za 40%.
- kod peljarenja RO-RO putničkih brodova prilikom mijenjanja veza u luci koje se tretira kao jedno peljarenje, naknada A se povećava za 50%.
- u slučaju peljarenja broda bez upotrebe brodskog pogona (stroja), odnosno broda s neispravnim kormilarskim uređajem, sidrenim vitlima, vitlima za pritezanje broda, tj. neispravnim tehničkim sredstvima neophodnim za obavljanje manevra, naknada A povećava se za 70%.
- u slučaju potrebe za angažiranjem drugog peljara, naknada A se povećava za 50%.
- prijevoz peljara sa obale na brod i obrnuto do unutarnje peljarske stanice uračunat
je u osnovnu tarifu.
- za prijevoz peljara do vanjske peljarske stanice naplaćuje se naknada za upotrebu peljarske brodice u iznosu 70 KN po Nm.
- za peljarenje brodova čija bruto tonaža prelazi onu navedenu u dotičnoj tabeli za svaku dodatnu tonu obračunava se 0,25 KN.

Dodatne naknade za lučko peljarenje II.
1. prilikom obavljanja peljarenja u sljedećim periodima dana, naknada A za lučko peljarenje
povećava se na sljedeći način: od 22:00 do 06:00 sati - povećanje 50%.

2. usluge peljarenja i čekanja obavljene subotom i nedjeljom, naplatit će se povećanjem naknade A za lučko peljarenje, za 50%.
3. usluge peljarenja i čekanja obavljene blagdanom naplatit će se povećanjem naknade A za lučko peljarenje, za 100%.
Prethodno navedene dodatne naknade iz točke 1, 2 i 3 ne mogu biti kumulativne.


2004. © Croatia pilot Rijeka o nama | peljari | usluge | rijeka | info | kontakt | mapa weba